Đăng nhập
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84/KH-UBND
Hà Giang, ngày 16tháng 03  năm 2021


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”
trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống rác thải nhựa; phát huy và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại các chất thải nhựa và bao bì, túi ni lông khó phân hủy.

Để góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng nhằm tăng cường chung tay trongcông tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn tỉnh;triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tại Chỉ thị số 1867/CT-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hà Giang với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng và tiến độ đề ra.
 
2

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

-Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

- Thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thải rác thải nhựa ra môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường.

- 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông viết về lĩnh vực môi trường và xã hội; cán bộ cơ sở truyền thanh- truyền hình các huyện, thành phố, đài truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa.

- 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

- Người dân địa phương khu vực nông thôn và đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, hội, đoàn thể và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông, cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
 
3

IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về rác thải gắn với việc tổ chức Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Nước thế giới...

3.Tăng cường công tác tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa, các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế xanh và tăng trưởng xanh…

4. Tuyên truyền về những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; biểu dương tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các sở, ban ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành sử dụng nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung theo phân công tại Kế hoạch, đồng thời có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan; các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác tuyên truyền qua hệ thống báo chí địa phương, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền qua các bản tin công cộng, trên các hệ thống truyền thông số.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động triển lãm, trưng bày lưu động tại tỉnh.
 
4

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng cho cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Số lượng: 01 Hội nghị/năm

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2025.

- Xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với mỗi địa phương, vùng miền để phát trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, bản tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa.

Số lượng: Từ 03 đến 05 chương trình.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Pa nô, áp phích, biểu ngữ, tranh cổ động, màn hình điện tử led tại các ngã tư, quảng trường lớn, màn hình quảng cáo, thang máy của tòa nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại…

Số lượng: Từ 10 đến 15 sản phẩm.

Thời gian: Định kỳ hàng năm.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chứccác cuộc ra quân, phát động hưởng ứng về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa.

Số lượng: 01 cuộc/năm

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức doanh nghiệp.

Số lượng: 01 lớp tập huấn/năm.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm và hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền qua các cơ sở giáo dục như: Tổ chức mít tinh hưởng ứng, các cuộc thi, chương trình phát động về phòng, chống rác
 
5

thải nhựa cho học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, khu vực, trường học…

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo lồng ghép nội dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục.

Thời gian thực hiện: Định kỳ theo năm học.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Cổ động trực quan trên hệ thống Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động…tại các khu, điểm du lịch, trung tâm thương mại; chỉ đạo đơn vị chuyên môn biên tập và in tờ rơi, tờ gấp cung cấp cho các cơ ở lưu trú, các khu di tích, danh lam thắng cảnh đặt tại các khu vực lễ tân, nơi đón tiếp…

- Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường như: Túi, cốc, chai, hộp, ống hút… bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ tái sử dụng nhiều lần.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và duy trì chuyên mục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống rác thải nhựa trên các hệ thống báo chí địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên liên tục.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp vớicác phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh trên các phương tiện thông tin cơ sở.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025; phát huy vai trò hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; hệ thống thông tin cơ sở, vận động các hộ dân ký cam kết hạn chế sử dụng, tiến đến không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường và thực hiện bỏ chất thải đúng nơi quy định; không vứt chất thải xuống đường phố, kênh mương, cống rãnh, ao hồ, sông, suối, đặc biệt là chất thải nhựa, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

- Cân đối và bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
 
6

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ, các Phòng, Ban, Trung tâm;
- Lưu: VT,KTTH.
 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Gia Long